1 นางสาวสังวาลย์ สุขโรจน์ พ.ศ.2492 - พ.ศ.2495
2 นางสาวธนพรรณ วรพัฒน์โภคัย พ.ศ.2495 - พ.ศ.2503
3 นางสกานต์ ตามไท พ.ศ.2503 - พ.ศ.2507
4 นายประเสริฐ ศิริรักษ์ 9 พ.ย. 2507 - 31 ธ.ค. 2519
5 นายประยงค์ เมฆสวัสดิ์ 1 ม.ค. 2520 - 28 ต.ค. 2525
6 นายปฐม ศิริสมบูรณ์ 29 ต.ค. 2525 - 17 มิ.ย. 2528
7 นางสาวจรูญ เขียวดอกน้อย 17 มิ.ย.2528 - 20 พ.ย. 2530
8 นางมนูญศิริ ไชยันต์ ณ อยุธยา 20 พ.ย. 2530 - 31 ต.ค. 2534
9 นางวงเดือน ไตรพันธ์ 1 พ.ย. 2534 - 16 พ.ย. 2535
10 นางสุดเกษม สิงหโกวินท์ 16 พ.ย. 2535 - 15 ต.ค. 2541
11 นางประภา หาญสาริกิจ 26 ต.ค. 2541 - 8 ต.ค. 2544
12 นางขนิษฐา สังสิทธยากร 8 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2552
13 นางธิภกร นันทะพงษ์ 1 ต.ค. 2552 - 30 เม.ย. 2553
14 นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว 3 พ.ค. 2553 - 24 ม.ค. 2557
15 นางดุสิตา เชาวน์เลิศ 27 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน