1. ปกและสารบัญถอดบทเรียนการเลี้ยงดูเด็ก
2. การถอดบทเรียนการเรียนดูเด็ก