ข้อมูลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี