วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศติมอร์เลทเต
เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ฯและการจัดสวัสดิการแก่เด็กๆในความอุปการะ