34.กีฬาสานสัมพันธ์ 15 ม.ค.59 ดูเพิ่มเติม

35.มูลนิธิสุขภาพไทย จัดกิจกรรมดีๆให้เด็กพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านราชวิถี

ดูเพิ่มเติม
36.ตัวแทนเด็กจากสถานสงเคราะห์ เข้าค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ ดูเพิ่มเติม
37.กิจกรรมวันสงกรานต์ ดูเพิ่มเติม
38.การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ดูเพิ่มเติม
39.ตัวแทนเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ดูเพิ่มเติม
40.งาน “รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ ดูเพิ่มเติม
41.ร่วมเดินรณรงณ์การใช้สิทธิลงประชามติ 7 ส.ค. ดูเพิ่มเติม
42.กิจกรรมตักบาตร ดูเพิ่มเติม
43.เข้าร่วมกิจกรรม“งานวันแม่”จัดโดยท่าน้ำสามเสน ดูเพิ่มเติม
44.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ดูเพิ่มเติม
45.กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติม
46.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดงานวันแม่ ดูเพิ่มเติม
47.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะร่วมลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย... ดูเพิ่มเติม
48.เข้าร่วมกิจกรรม พม. เพื่อพ่อหลวง ร่วมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะที่ท้องสนามหลวง วันที่ 22-25 ตุลาคม 2559 ดูเพิ่มเติม
49. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางสังคมฯ ดูเพิ่มเติม
50.โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ดูเพิ่มเติม
51.กรมกิจการเด็กและเยาวชนนำผู้แทนเด็กและเยาวชน แสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดูเพิ่มเติม
52." ลอยกระทง วันเพ็ญ เดือนสิบสอง ร่วมนอบน้อม จุดเทียน เพื่อพ่อหลวง" ดูเพิ่มเติม
53.รวมกิจกรรมต่างๆ ดูเพิ่มเติม