พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหารและประทานสิ่งของใช้
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559