"โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพแม่บ้านและเด็ก"

ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 58 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
"โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพแม่บ้านและเด็ก"
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมในสังคมภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ
รู้จักการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวอยู่ร่วมกัน เรียนรู้กฎระเบียบที่ดีงามของสังคม
ได้ฝึกฝนความอดทนและเสริมสร้างวินัยเชิงบวกและประสบการณ์ใหม่ๆ