มูลนิธิไฟเชอร์แห่งประเทศ ได้จัดกิจกรรมให้เด็กทุนมูลนิธิฯ

พาเด็กบ้านราชวิถีไปเที่ยวฮาร์บินไอซ์แลน์และสยามโอเซี่ยนเวิลด์

โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ทำRC