กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558

 

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ความว่า
"ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ 
ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"