กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ร่วมจัดโครงการ
"สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย"
เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้ให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็ก
ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วย
จึงได้นำเด็กในความอุปการะไปถวายเทียนพรรษา
เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของประเพณีไทยอันดีงาม
ณ วัดสุคันธารราม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระแสวงบุญ
ภายใต้โครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดเทพนารีและวัดไตรมิตรวิทยาราม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘