กิจกรรมนอกบ้าน

เพื่อเป็นโอกาสให้เด็กได้เรียนด้านต่างๆ
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย