โครงการ "สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็ก" ประจำปี ๒๕๕๗