โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ปี2557
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม2557 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี