โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2557