กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ