อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 75 คน
ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ข้าราชการ 10 คน

ผู้อำนวยการต้น 1 คน
นักจิตวิทยาชำนาญการ 2 คน
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 2 คน
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน 2 คน
จพ.อบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน 1 คน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 คน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน

ลูกจ้างประจำ 21 คน

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ 5 คน
พนักงานพิมพ์ 3 คน
พี่เลี้ยง 5 คน
พนักงานขับรถยนต์ 5 คน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 คน
พนักงานประกอบอาหาร 1 คน
พนักงานช่วยการพยาบาล 1 คน

พนักงานราชการ 13 คน

นักพัฒนาสังคม 3 คน
นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 1 คน
พี่เลี้ยง 6 คน
พนักงานบริการ 2 คน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิฯ 29 คน

นักพัฒนาสังคม 2 คน
นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน
นักจิตวิทยา 1 คน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน
พี่เลี้ยง 1 คน
แม่บ้าน 5 คน
ช่างศิลป์ 1 คน
ครูปฐมวัย 2 คน
ครู 2 คน
ครูโภชนาการ 1 คน
คนครัว 2 คน
คนงาน 9 คน
ครูสอนเสริมสวย 1 คน

จ้างเหมา เงินงบประมาณ 2 คน

พนักงานขับรถยนต์ 2 คน