อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน
ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

รายการ
จำนวน(คน)
ข้าราชการ 6
ลูกจ้างประจำ 14
ลูกจ้างชั่วคราว 29
พนักงานราชการ 15
พนักงานราชการ(ทีปังกรฯ) 16
รวม
80