กีฬาสามัคคี ครั้งที่ 11 " บูรพาเกมส์ "
ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557