การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ณ สนามฟุตบอลบ้านราชวิถี
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์